വഴിതെറ്റി വന്ന നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വാഗതം ..മനസ്സില്‍ വിരുന്നു വരുന്നുവക്ക് ചേര്‍ന്നിരിക്കാന്‍ ഒരിടം ...അതാണ്‌ എനിക്ക് ഇവിടം ...സ്നേഹം ആദില!!!
ഞാന്‍ എഴുതാന്‍ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നു.ഞാന്‍ എഴുത്തിനെ പ്രണയിക്കുന്നു.
പക്ഷെ അതെനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രവും എന്‍റെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി മാത്രവുമാണ്.[സലിന്‍ജര്‍ ]

Monday, February 18, 2013

That gentle man and familyIndeed there was a young man who was a total stranger to us , who came infront of my hubby with moistened eyes telling how his prof is mistreating him and he is about to quit his doctorate ...felt for the enthusiastic young man whose only identity we know was nothing much but that he is a Muslim and so he decided to help him. After a lot of meeting with hubby's big prof , and continuous request , finally my hubby's big professor Mohammed reluctantly agreed to take him (only it's because my hubby requested and his big prof too being a muslim) ...overjoyed young man became so happy and his childish nature (outwardly) made me too feel for him as his wife was away from him for delivery.

We invited him many times and he spend great time , even late hours at night in our apartment ,with us and as a man who stays alone , we prepared him a lot of times , varieties of food especially for him...while his chit chat he promised many things like we will go together some where when his family comes back ... He promised he will invite our parents to his home for food etc etc but everything was just words blown in wind..we realized some thing...but we forgave..after all ...all those things are not be done out of reminders....he even said how his family is grateful to us ..only because my hubby helped him to be there to continue his studies...

Infact we slowly realized..all were sugar coated words...we loved him just as a Muslim..when we seeked a help it was that moment we realized how selfish people were ...yet we forgave....when it's time to depart from that country, it was ONLY he and his family who didn't call us even once to ask how and when we are parting and in any help we were in need....the shifting was indeed horrible and our non Muslim friends helped us so well ...alhamndhullilah...even the big prof Mohammed called us and offered his helping hand ...SUBHANALLAH ...

Yet We did our manners as a true Muslim...before departing from that country,we called him in spite of his silence...and we talked ...SUBHANALLAH ...indeed we thought he was too innocent ...but it was not so...big prof Mohammed was calling and calling and expressing his grief over our departure that made me and my hubby so sad...and infact i cried alot and my hubby was departing with a heavy heart and moistened eyes...but look how this gentleman and his family treated ...before departing I mailed his wife ..but until now I didn't get a reply...after our call he messaged us with some words of sorry...but everything was just not making sense to us...texting when he could call??? But still we replied all on the way only to make him happy and feel at ease...From Hubby's lab every one called ...many mailed asking whether we settled here and are we comfortable..and even the big prof Mohammed used to call and mail him...he once called nearly thirty minutes and talked SUBHANALLAH ..yet not even a single sentence from this young gentle man..what a great Muslim..!!!! He said he is too sensitive... SUBHANALLAH ..is this the way a sensitive soul behaves...? Myself also being so sensitive ...I cannot with stand a relation coming to an end ..and above all the first thing this gentleman did was removing my hubby from his online talking system SUBHANALLAH ...why ? only because we loved him and helped him? What a great reward Ya Allah ...!!! At times I regret I loved them so much so that ...I spend my hours framing their kid's photo and sent to them...

He said many times , verbally how he loves my hubby and how he is going to miss him ( during his early time) if we go from there..but when the time came , he proved his real self...lessons are to be learned from here ..don't fall in every one's sugar coated words..don't fall in every one's moistened eyes...every one approach us for their needs and not for His sake...SUBHANALLAH ...

it's being a few months we reached here...our non Muslim friend use to call us...hubby's all colleagues use to call and email him except this gentleman SUBHANALLAH ...that gentleman whom my hubby felt for ..for whom we prayed so hard , when we saw him so down , when he was about to quit his dreams of doctorate ...About that gentleman even my parents and his parents use to ask even now...subhanAllah....we still remember that day when we were praying so hard for his approval of shifting professors....when his approval of taking under Mohammed came through hubby , we were so blasted with happiness..But we were so foolish that we took him and his family to our heart ...but they just used us for their needs...indeed we deserve it...because Allah knows what is best for us..

I have to scribble this as I waited and waited until now for a response from them...now keeping this in mind is just giving food for Saitan to get benefitted.....so have to spit this out for Your sake and to save myself from any negative energy...

Good luck gentleman and family..good luck...sorry for all the good feelings we have for you..we can't help it as we love you from heart and your love was just a couple of hurts.....

--
Posted By Aadhila to Aadhila's Outlooks! at 2/18/2013 10:52:00 PM

How many???

How many sisters came to my life when they were searching for a human solace ...Alhamndhullilah, I gave my time and lent my ears! On the way go , many tried their best to be more personal, which I didn't allow with His mercy ! That was a barrier I created myself on this virtual world to protect myself from agonies of hurt and ignorance ! Because once I start loving a sister that will be sincere and will not allow anything let it go , even a fight or misunderstandings , as I will surrender myself before my own or others ego in order to keep the breath of relationship ... But it is not so to many ! They just use us and turn their back with this and that excuses once their goal is met (or sometimes they will learn I can't help them in realizing their goal ) ...

Alhamdhullilah He protected me from such worst wounds ... Even the thoughts of such scars scares me ! All praise and thanks are due to You my Lord... For helping me to create a barrier of protection around me!

But still some GEMS of His creations succeeded in collapsing that giant wall and took their respective position in my heart as the true , valuable gifts from Allah Azzwajjal as soul friends who loves me for His sake alone alhamdhullilah ❤❤❤
ആരും പൂര്ണര് അല്ല

ആരും പൂര്ണര് അല്ല ....ഒരു കുട്ടി നടത്തം പഠിക്കുന്നത് നോക്കിയാല് അറിയാം നമ്മള്ക്ക് ....അത് വീണും മുറിവായിട്ടും വീണ്ടും എണീറ്റും വീണ്ടും ശ്രമിച്ചിട്ടും ആണ് നടക്കാന് പഠിക്കുന്നെ ....അത് പോലെ തന്നെ ദീനിലും ചിലപ്പോള് ....തെറ്റുകളില് നിന്ന് ശരികളിലേക്ക് ...ആ ശരികളില് നിന്ന് നന്മയിലേക്ക് ....ആ നന്മകളില് നിന്ന് യഥാര്ത്ഥമായ സത്യത്തിലേക്ക് പടച്ചവാണ് അവനു ഇഷ്ട്ടമുള്ളവരെ നയിക്കുന്നത് ...നമ്മളുടെ ആരുടേയും മികവല്ല ഒന്നും ....നമ്മളുടെ ശ്രമം ആത്മാര്ത്ഥമാകുമ്പോള് ഒരു അടക്കപെട്ട കൂട്ടിലെക്കും അവന് അവന്റെ വെളിച്ചമെതിക്കുന്നു ...അവന് "അല് നൂര്" ആണ് ....വഴികള് തുറക്കപെടുന്നു ....എളുപ്പമാക്കപ്പെടുന്നു ....നമ്മള്ക്കൊന്നിലും അഹങ്കരിക്കാന് വകുപ്പില്ല ....എല്ലാം അവന്റെ കാരുണ്യം മാത്രം ....

Sunday, February 17, 2013

ഭാരങ്ങള്

ഒരു പാട് നാളായി ബ്ലോഗില് കുത്തിക്കുറിച്ചിട്ടു ... മനസ്സിലെ ഭാരങ്ങള് ഇറക്കിവേക്കാന് ഒരിടം , അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നോല്ല് ! ഇപ്പോള് ഭാരങ്ങള് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ എന്തോ എഴുത്തുകുത്തുകള് തന്നെ വിരളം ! ഇന്ന് വായനയുടെ ലോകത്താണ് , ദൈവീകത എന്നാ സത്യത്തിന്റെ മായാലോകത്ത് ... എത്ര നുകര്ന്നാലും വറ്റാത്ത മതിവരാത്ത ആ ലോകമായുള്ള ബന്ധം എന്നെ എത്ര മാത്രം ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു , എന്നില് എത്രമാത്രം ആശ്വാസം ചൊരിയുന്നു എന്ന് വാക്കുകളാല് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുക വലിയ ശ്രമകരമായ കാര്യം തന്നെ ...- Posted using BlogPress from my iPhone

എഴുതാപ്പുറം...ഒരു ഓര്മ്മ താള്

എഴുതാപ്പുറം ആണ് വായിച്ചേ ...ഒരു കാര് ഓ , വീടോ വെക്കാനും വാങ്ങാനും ആരും തന്നെ ഹദീസൊ ഖുറാനോ നോക്കാത്ത ഈ കാലത്ത് അത് നോക്കി , അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാന് ശ്രമിച്ചു എന്ന തെറ്റെ ആരോപിക്കാന് കഴിയൂ...

ഞങ്ങള് വീട് വച്ചപ്പോഴും പലരും ചോദിച്ചു നിങ്ങള്ക്ക് എന്തിനാ വീട് .......ഞങ്ങള്ക്ക് ഈ ഭുമിയില് ജീവിക്കാനും കിട്ടിയ അനുഗ്രഹങ്ങള് ഉപോയോഗിക്കാനും പലരെയും തൃപ്തി പെടുത്തേണ്ട അവസ്ഥ ...ഒരു പര്ധ വാങ്ങിയാല്, അത് വില ഇച്ചിരി കുടതലോ ആയാല് , അത് ഹറാം ...ഒരാള്ക്ക് കഴിയാത്തത് മറ്റൊരാള്ക്ക് പടച്ചവന് സഹായിച്ച് കഴിയുമ്പോള് എങ്ങിനെ ഹലാല് ഹറാം ആകും ...?ആരൊക്കെ വീട് വച്ചപ്പോള് , വാഹനം വാങ്ങിയപ്പോള് ഇസ്തികാറ നടത്തി ? ഒറ്റ നിലയിലും കുടിലും എല്ലാര്ക്കും താമസിച്ചാല് മതി ....പക്ഷെ ആരും അതിനു തയാറല്ല ....സ്വയം ചെയ്യുമ്പോള് തെറ്റില്ലാത്ത കാര്യം മറ്റൊരാള് ചെയ്യുംബോള് എങ്ങിനെ ഹറാം ആകുന്നു...?
ഈ എട്ടു പത്തു വര്ഷത്തിന്ടയില് ഇങ്ങിനെ കുറേ കേട്ടു ...പടച്ചവന് പറഞ്ഞ പ്രകാരം കൊടുത്തും , അതില് ഉപരി ഒരു കൈ കൊടുക്കുന്നത് മറ്റൊരു കൈ അറിയാതെ കൊടുത്തും ബാക്കി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള് ചെയ്യുന്നേ ...പിന്നെ സമൂഹം ,നില , വില ഇതെല്ലാം ഒരു സത്യം തന്നെ അല്ലെ ?

ഞാന് പഠിച്ചത് നിങ്ങള്ക്കും ഷെയര് ചെയ്തു എന്നെ ഒള്ളു. ...അത് പഠിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും വാങ്ങേണ്ടത് ആരായാലും വാങ്ങും...ആരൊക്കെ എതിര്ത്താലും
കണവന് വാങ്ങും....ഞാന് ഒന്ന് പഠിക്കാന് നോക്കി ...ആ ഒരു തെറ്റ് ....അത് നിങ്ങളുമായി ഷെയര് ചെയ്തു അത് മറ്റൊരു തെറ്റ്....നന്മകള് കാണുമ്പോള് അഭിനന്ദിക്കുന്നതിനു പകരം നിന്ദിക്കുകയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ഒറ്റപെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സമൂഹതില് ഇതെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

....ഒരു നന്മ , ഒരു അഭിനന്ദനം ഒന്നും ദീനിന്റെ പേരില് ഒരാള്ക്ക് നിഷേധിക്കരുത് ....മുഖസ്തുതിയല്ല ഉദേശിച്ചേ ...ചിലര് ഫാഷന് ന്റെ പേര് പറഞ്ഞു അതിക്ഷേപിക്കുമ്പോള് ചിലര് ദീനിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു അതിക്ഷേപിക്കുന്നു ....അത്ര മാത്രമേ വത്യാസം കാണുന്നൊല്ലു ഇവിടെ ..അയച്ചു തന്ന ഇല്മിനെ കണവന് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ന്യായീകരണം ആയി കണ്ടതില് സങ്കടം ഉണ്ട് ..( ഇത്ര വര്ഷങ്ങള് ആയി പ്രവാസജീവിതം തുടങ്ങിയിട്ടും ഒരു ---- ഇപ്പഴാ വാങ്ങുന്നെ എന്ന സത്യം മനപ്പൂര്വം മാറ്റി നിര്ത്തിയാലും )