വഴിതെറ്റി വന്ന നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വാഗതം ..മനസ്സില്‍ വിരുന്നു വരുന്നുവക്ക് ചേര്‍ന്നിരിക്കാന്‍ ഒരിടം ...അതാണ്‌ എനിക്ക് ഇവിടം ...സ്നേഹം ആദില!!!
ഞാന്‍ എഴുതാന്‍ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നു.ഞാന്‍ എഴുത്തിനെ പ്രണയിക്കുന്നു.
പക്ഷെ അതെനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രവും എന്‍റെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി മാത്രവുമാണ്.[സലിന്‍ജര്‍ ]

Monday, February 18, 2013

How many???

How many sisters came to my life when they were searching for a human solace ...Alhamndhullilah, I gave my time and lent my ears! On the way go , many tried their best to be more personal, which I didn't allow with His mercy ! That was a barrier I created myself on this virtual world to protect myself from agonies of hurt and ignorance ! Because once I start loving a sister that will be sincere and will not allow anything let it go , even a fight or misunderstandings , as I will surrender myself before my own or others ego in order to keep the breath of relationship ... But it is not so to many ! They just use us and turn their back with this and that excuses once their goal is met (or sometimes they will learn I can't help them in realizing their goal ) ...

Alhamdhullilah He protected me from such worst wounds ... Even the thoughts of such scars scares me ! All praise and thanks are due to You my Lord... For helping me to create a barrier of protection around me!

But still some GEMS of His creations succeeded in collapsing that giant wall and took their respective position in my heart as the true , valuable gifts from Allah Azzwajjal as soul friends who loves me for His sake alone alhamdhullilah ❤❤❤