വഴിതെറ്റി വന്ന നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വാഗതം ..മനസ്സില്‍ വിരുന്നു വരുന്നുവക്ക് ചേര്‍ന്നിരിക്കാന്‍ ഒരിടം ...അതാണ്‌ എനിക്ക് ഇവിടം ...സ്നേഹം ആദില!!!
ഞാന്‍ എഴുതാന്‍ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നു.ഞാന്‍ എഴുത്തിനെ പ്രണയിക്കുന്നു.
പക്ഷെ അതെനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രവും എന്‍റെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി മാത്രവുമാണ്.[സലിന്‍ജര്‍ ]

Friday, February 6, 2015

Why are you against adoption ?

Today called advocate for Nuunu s purpose . He narrated an interesting story .One of his client adopted a baby boy . Whole family (of his ) turned aganist him . Unfortunately his own brother and family was behind the screwing . He is unhappy now because this client's property will be his and others if he don't have a heir . So all were united before their secret adoption decision was announced public .

The client thought that his own family will be so happy to see them happy with a baby but the client got surprised how all they turned aganist him . Their love was for his property ... So now the client is moving forward with second adoption to add oil to the fire .

I appreciate the client but the story made me wonder yeah sometimes somewhere people might have loved our loneliness and loved our property and we loved them as our real treasure ...

Interesting to hear such instincts also exist among blood ties - we die without heir and they get our property but who guaranteed who will pass away first ...

And the advocate added that's why many families are aganist adoption . He is full of such experiences .

May Allah help us from such evil thoughts culminating in our near and dears brain ...let every one can be happy in others happiness and blessings as everyone's life is unique ...

ALLAH knows best


- Posted using BlogPress from my iPad

People are so wicked - an adoptive mom's agony

-From An adoptive mom's journey journal~


People are so wicked ....
SubhanAllah!

One side they say to me,
don't say Nuunu -my fostering baby girl -is an orphan ... (I don't want to lie to her about her identity as I want her to be proud of her identity and existence as ALLAH has chosen her to be as HE choose our beloved prophet صلى الله عليه وسلم and other prophets to be orphan ...I want her to build up self confidence and fight this pessimistic world.. Who wishes to show the scars and squeeze the blood... )


Other side they ask me ,whenever they see me and my lil squirrel
"She recognizes you , she is Okkey with you , she is able to be in company with you ..."

What a contrasting questions !!!

If Nuunu was my biological child will they ask me these questions again and again , all the time even though they witness how glued , attached she is with me!
Earlier it was about having kids ; now it's about the kid I have ... People's thirst of squeezing others feelings will never get quenched ...

Now they worry about Breastmilk even if there are mothers who give birth and yet don't have Breastmilk to feed...

World listen -Nuunu don't need Breast milk to exist but she needs love, care and security from all the wicked people ...
- Posted using BlogPress from my iPad

Thursday, February 5, 2015

Aadhila' s cute announcement 📢

This post is to announce to my nears and dears that with Allah's plan and mercy
We - the couple -fought our infertility with fertile action and thought by adopting and now fostering a baby girl and named her Hamna Fatimah at her 3 & half months.. now she is going to be 8 months .My pregnancy journey was special and different .

I conceived in my heart and not in my womb.

Nourished the baby through my duas and dreams and not through umbilical code. I felt her often because she was piercing my heart and with duas I الحمد لله delivered her from my dreams to the real world when I met her through pics sent by the orphanage .

I fell in love with her and she resembled me in many ways, her eyes, complexion
ما شاء الله

She not only became coolness of our eye Infact she moistened our eye and any one's eye which fell on her. Our whole family!

I take this opportunity to say جزاك الله خيرا for all those noble minded persons who supported us in this unique journey and finally thanking Him alone for culminating all these wonderful feeling and made us fostering parents !

All His plan and I fear and seek His mercy alone to fulfill the new responsibilities and test He bestowed on us by blessing Hamna Fatimah in our life.

May we nourish her with only halal things Ya Rabb ...

اللهم آمين


- Posted using BlogPress from my iPad