വഴിതെറ്റി വന്ന നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വാഗതം ..മനസ്സില്‍ വിരുന്നു വരുന്നുവക്ക് ചേര്‍ന്നിരിക്കാന്‍ ഒരിടം ...അതാണ്‌ എനിക്ക് ഇവിടം ...സ്നേഹം ആദില!!!
ഞാന്‍ എഴുതാന്‍ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നു.ഞാന്‍ എഴുത്തിനെ പ്രണയിക്കുന്നു.
പക്ഷെ അതെനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രവും എന്‍റെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി മാത്രവുമാണ്.[സലിന്‍ജര്‍ ]

Sunday, September 20, 2009

THE WORLD IS BECOMING DANGEROUSLY SELFISH

Remember the old days when much pains where taken to send a mail..by asking someone to buy stamps,envelopes,and writing essay type letters. Remember those cute greetings and gifts bought on special occasions and asking someone to post it l...but now only one button needed "send"....[ through internet]..Alas!!! Now no one hitting it....they think and think and think and keep it aside thinking "why not him/her send me first" and the relation gradually becomes an "existential absence".

Now every fingers stopped typing...Every heart forgot to say a "hai, how r u?"...[Even though the words belong to the category of "polite meaningless words" ...World & technology advancing, but relations are turning to a void which nothing can fill...Even among kids...silence silence.silence..Silence the best killer...in disguise of a saviour...kids inhaling the air message not to make relations; neither to keep them...nor to say "hai to your elders"..Neither the elders ask the younger ones "Are you okkey?" nor the younger ones seek advices or suggestions from the elders. Complexes and unhealthy competitions are growing fastly than their body among the new generation. “Reading between lines “taking the” place of reading the lines” . As a result relations grow vulgar.

Think yourself. Check yourself friends and dears....correct yourself before your last relation takes last breath. Why you hesitate to say a "hai" first? Why you grab news about your loved ones from a third party or method without any direct contact? Why you hesitate to say "good, congrats, well done, nice...Etc etc" while you see something appealing? Why you compare & contrast? Why are you not satisfied? Why you never feel hurt when your relations keep a distance?

Yes the answer is THE WORLD IS BECOMING DANGEROUSLY SELFISH. But let me remind you what you taught today, to your loved ones [kids, parents, students, relatives etc] will surely going to suffocate you today or tomorrow, will going to kill you. The same weapon will be used against you by your kids, friends, relatives.And the weapon is Selfishness.

So

"SILENCE" LOVERS,

HESITATING ONES,

HIDING ONES,

AWAKE FROM YOUR DREAM...AWAKE AWAKE AWAKE & SEE WHAT IS HAPPENING INSIDE YOUR SHELL & OUTSIDE YOUR SHELL.DONT BE SO LATE TO REALISE

THE WORLD IS BECOMING DANGEROUSLY SELFISH.