വഴിതെറ്റി വന്ന നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വാഗതം ..മനസ്സില്‍ വിരുന്നു വരുന്നുവക്ക് ചേര്‍ന്നിരിക്കാന്‍ ഒരിടം ...അതാണ്‌ എനിക്ക് ഇവിടം ...സ്നേഹം ആദില!!!
ഞാന്‍ എഴുതാന്‍ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നു.ഞാന്‍ എഴുത്തിനെ പ്രണയിക്കുന്നു.
പക്ഷെ അതെനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രവും എന്‍റെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി മാത്രവുമാണ്.[സലിന്‍ജര്‍ ]

Friday, February 6, 2015

Why are you against adoption ?

Today called advocate for Nuunu s purpose . He narrated an interesting story .One of his client adopted a baby boy . Whole family (of his ) turned aganist him . Unfortunately his own brother and family was behind the screwing . He is unhappy now because this client's property will be his and others if he don't have a heir . So all were united before their secret adoption decision was announced public .

The client thought that his own family will be so happy to see them happy with a baby but the client got surprised how all they turned aganist him . Their love was for his property ... So now the client is moving forward with second adoption to add oil to the fire .

I appreciate the client but the story made me wonder yeah sometimes somewhere people might have loved our loneliness and loved our property and we loved them as our real treasure ...

Interesting to hear such instincts also exist among blood ties - we die without heir and they get our property but who guaranteed who will pass away first ...

And the advocate added that's why many families are aganist adoption . He is full of such experiences .

May Allah help us from such evil thoughts culminating in our near and dears brain ...let every one can be happy in others happiness and blessings as everyone's life is unique ...

ALLAH knows best


- Posted using BlogPress from my iPad