വഴിതെറ്റി വന്ന നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വാഗതം ..മനസ്സില്‍ വിരുന്നു വരുന്നുവക്ക് ചേര്‍ന്നിരിക്കാന്‍ ഒരിടം ...അതാണ്‌ എനിക്ക് ഇവിടം ...സ്നേഹം ആദില!!!
ഞാന്‍ എഴുതാന്‍ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നു.ഞാന്‍ എഴുത്തിനെ പ്രണയിക്കുന്നു.
പക്ഷെ അതെനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രവും എന്‍റെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി മാത്രവുമാണ്.[സലിന്‍ജര്‍ ]

Thursday, June 21, 2012

An open letterTo the UserThere was a close relative whom every one used to warn me. She was almost close to my age..but God's wish made her marriage late. She use to chat with me, pour out her feelings and I used to console,hear and comment on those touching feelings which I heard patiently as a sister.

I tried to help her maximum possible through matrimony sites etc,spending much of my time,as though she is my sister and i loved her for God's sake!though all warned me not to help saying "she and her family will kick you out once the purpose is over". I couldn't believe them! By God,I fought for her and said no she is not like that! Not at all and I prayed for her,her good future , good life..but those prayers were so silent that nobody but God alone knows.

But soon after her marriage fixed (all praise to HIM alone) I got to see the "color change"! I said to me,"no she is just busy! Relax! "After her happy marriage I never received any msgs,even though I continued my way of contacting. No reply to FB message..now she is in a world of dreams...far away from reality...I still pray,may all her beautiful dreams come true..but not to back bite her,nor to bad mouth her,I didnt share my feelings about her to any,but directly to Godband to her.

Though I was an use and throw thing for her,but still my prayers are=> May God forgive her for the hurting moments she gifted me and may God bless her with all the happiness she wished and dreaming for..Aameen

By
The Used!