വഴിതെറ്റി വന്ന നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വാഗതം ..മനസ്സില്‍ വിരുന്നു വരുന്നുവക്ക് ചേര്‍ന്നിരിക്കാന്‍ ഒരിടം ...അതാണ്‌ എനിക്ക് ഇവിടം ...സ്നേഹം ആദില!!!
ഞാന്‍ എഴുതാന്‍ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നു.ഞാന്‍ എഴുത്തിനെ പ്രണയിക്കുന്നു.
പക്ഷെ അതെനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രവും എന്‍റെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി മാത്രവുമാണ്.[സലിന്‍ജര്‍ ]

Friday, October 23, 2009

Teaching is in my blood.


       Today I don't know why I just thought about my students.MESHSS Mannarkkad was my first school where I was appointed as teacher after my B.Ed.As every new teacher I too was nervous like anything,though I got one to two years of teaching experience.The school is like a military school with great discipline although it is a malayalam medium school.Infact I still rememeber my first day in the school and how I gradually won my kids hearts.I still miss my students and moreover my profession-Teaching.I love teaching.I consider it as a very noble profession.I will say teaching is in my blood.From my childhood onwards my dream was to become a teacher.

    Once when I was doing my high school,a seminar was going on the topic "Your Goals" and the person who was conducting the class asked us to write our goal of life in a piece of paper.Many friends wrote Engineer,accountant,doctor etc etc.The person asked me to read aloud what I had written in my paper.I said very proudly that I want to become a teacher.He said great,excellent...then he added "do you thing you can achieve your goal as it is an incomplete goal."I was wondering how my goal is incomplete.I put a question mark on my face.He then proceeded saying that you can become a teacher after TTC[during my time after Tenth standard],you can become a teacher after B.Ed,you can also become a [teacher]Lecturer after getting PG and UGC....so through all these ways you can enter into the same profession -teaching.Then he said "...this shows your goal is not specified.This is what is happening in everyones life.They never make a specific goal.If one makes a specific goal then only he or she can attain that in life...."and the lecture was going on.At that moment only I realized my goal was incomplete.From that moment onwards I made my goal a little more specific and worked for it, to achieve it and atlast I became a teacher.

  Just thought of sharing this with you.No other hidden agenda behind this post and also I would like to show you my achievement[the above certificate after becoming a teacher].Now it is a sort of nostalgia.Missing my profession and my innocent students.But now I am resuming my job through online teaching because as I said earlier I love teaching and teaching is in my blood,may be because my mother is a teacher,my grandfather was a teacher and majority of my uncles and aunties are teachers.A big teacher family!!!