വഴിതെറ്റി വന്ന നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വാഗതം ..മനസ്സില്‍ വിരുന്നു വരുന്നുവക്ക് ചേര്‍ന്നിരിക്കാന്‍ ഒരിടം ...അതാണ്‌ എനിക്ക് ഇവിടം ...സ്നേഹം ആദില!!!
ഞാന്‍ എഴുതാന്‍ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നു.ഞാന്‍ എഴുത്തിനെ പ്രണയിക്കുന്നു.
പക്ഷെ അതെനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രവും എന്‍റെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി മാത്രവുമാണ്.[സലിന്‍ജര്‍ ]

Thursday, February 5, 2015

Aadhila' s cute announcement 📢

This post is to announce to my nears and dears that with Allah's plan and mercy
We - the couple -fought our infertility with fertile action and thought by adopting and now fostering a baby girl and named her Hamna Fatimah at her 3 & half months.. now she is going to be 8 months .My pregnancy journey was special and different .

I conceived in my heart and not in my womb.

Nourished the baby through my duas and dreams and not through umbilical code. I felt her often because she was piercing my heart and with duas I الحمد لله delivered her from my dreams to the real world when I met her through pics sent by the orphanage .

I fell in love with her and she resembled me in many ways, her eyes, complexion
ما شاء الله

She not only became coolness of our eye Infact she moistened our eye and any one's eye which fell on her. Our whole family!

I take this opportunity to say جزاك الله خيرا for all those noble minded persons who supported us in this unique journey and finally thanking Him alone for culminating all these wonderful feeling and made us fostering parents !

All His plan and I fear and seek His mercy alone to fulfill the new responsibilities and test He bestowed on us by blessing Hamna Fatimah in our life.

May we nourish her with only halal things Ya Rabb ...

اللهم آمين


- Posted using BlogPress from my iPad