വഴിതെറ്റി വന്ന നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വാഗതം ..മനസ്സില്‍ വിരുന്നു വരുന്നുവക്ക് ചേര്‍ന്നിരിക്കാന്‍ ഒരിടം ...അതാണ്‌ എനിക്ക് ഇവിടം ...സ്നേഹം ആദില!!!
ഞാന്‍ എഴുതാന്‍ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നു.ഞാന്‍ എഴുത്തിനെ പ്രണയിക്കുന്നു.
പക്ഷെ അതെനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രവും എന്‍റെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി മാത്രവുമാണ്.[സലിന്‍ജര്‍ ]

Sunday, May 23, 2010

Car Air conditioning-- MUST READ [Informative piece of news for health]

Good to know..... Please do not turn on A/C immediately as soon as you enter the car. Open the windows after you enter your car, and then turn ON the air-conditioning after a couple of minutes. 

Here's why: According to a research, the car dashboard, sofa and air freshener emit Benzene, a Cancer causing toxin (carcinogen - take time to observe the smell of heated plastic in your car). In addition to causing cancer, Benzene poisons your bones, causes anemia and reduces white blood cells. Prolonged exposure will cause Leukemia, increasing the risk of cancer. May also cause miscarriage. Acceptable Benzene level indoors is 50 mg per sq. ft.. A car parked indoors with windows closed will contain 400-800 mg of Benzene. If parked outdoors under the sun at a temperature above 60 degrees F, the Benzene level goes up to 2000-4000 mg, 40 times the acceptable level... People who get into the car, keeping windows closed will inevitably inhale, in quick succession, excessive amounts of the toxin. Benzene is a toxin that affects your kidney and liver. What's worse, it is extremely difficult for your body to expel this toxic stuff. So friends, please open the windows and door of your car - give time for interior to air out - dispel the deadly stuff before you enter.

Thought: 'When someone shares something of value with you and you benefit from it, you have a moral obligation to share it with others.' 

University of Michigan
Department of Internal Medicine
Division of Hematology/Oncology


Dr.Persky [MD]


Picture Acknowledgement : Google