വഴിതെറ്റി വന്ന നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വാഗതം ..മനസ്സില്‍ വിരുന്നു വരുന്നുവക്ക് ചേര്‍ന്നിരിക്കാന്‍ ഒരിടം ...അതാണ്‌ എനിക്ക് ഇവിടം ...സ്നേഹം ആദില!!!
ഞാന്‍ എഴുതാന്‍ ഇഷ്ട്ടപ്പെടുന്നു.ഞാന്‍ എഴുത്തിനെ പ്രണയിക്കുന്നു.
പക്ഷെ അതെനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രവും എന്‍റെ സന്തോഷത്തിനു വേണ്ടി മാത്രവുമാണ്.[സലിന്‍ജര്‍ ]

Friday, February 6, 2015

People are so wicked - an adoptive mom's agony

-From An adoptive mom's journey journal~


People are so wicked ....
SubhanAllah!

One side they say to me,
don't say Nuunu -my fostering baby girl -is an orphan ... (I don't want to lie to her about her identity as I want her to be proud of her identity and existence as ALLAH has chosen her to be as HE choose our beloved prophet صلى الله عليه وسلم and other prophets to be orphan ...I want her to build up self confidence and fight this pessimistic world.. Who wishes to show the scars and squeeze the blood... )


Other side they ask me ,whenever they see me and my lil squirrel
"She recognizes you , she is Okkey with you , she is able to be in company with you ..."

What a contrasting questions !!!

If Nuunu was my biological child will they ask me these questions again and again , all the time even though they witness how glued , attached she is with me!
Earlier it was about having kids ; now it's about the kid I have ... People's thirst of squeezing others feelings will never get quenched ...

Now they worry about Breastmilk even if there are mothers who give birth and yet don't have Breastmilk to feed...

World listen -Nuunu don't need Breast milk to exist but she needs love, care and security from all the wicked people ...
- Posted using BlogPress from my iPad